KONTAKT

       

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
im. M. Karłowicza
w Katowicach


Adres:
ul. Teatralna 16
40-003 Katowice

Telefon:
centrala: +48 32 259 96 51
sekretariat tel/fax:
+48 32 259 68 41


E-mail:

sekretariat@psm.katowice.pl

Adresy internetowe:
psm.katowice.pl | Karlowi.cz

 
imię i nazwisko:  
e-mail*:  
telefon:  
adres:  
* pola obowiązkowe
 
Treść zapytania:

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.
(dla osób kontaktujących się ze Szkoła poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Szkoły)

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Szkole. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Szkoła przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach ul. Teatralna 16, 40-003 Katowice
 2. Szkoła – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej:„Inspektor”):
 • adres: Inspektor Ochrony Danych, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach ul. Teatralna 16, 40-003 Katowice
 • e-mail: iod@psm.katowice.pl

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych

osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 1. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Szkoła będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez szkołę pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność szkoły. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

cel

wyjaśnienia

podstawa prawna

długość okresu przetwarzania

Cele

realizowane w

ramach tzw.

uzasadnionego

interesu

administratora

danych

Celami realizowanymi w ramach tzw.

uzasadnionego interesu są:

– wszelkie czynności w celu udzielenia

odpowiedzi na pytanie przekazane przez

Ciebie w formularzu kontaktowym

Rozporządzenie,

art. 6 ust. 1 lit. f)

– do czasu udzielenia odpowiedzi

na pytanie przekazane w

formularzu kontaktowym , a

następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi

roszczeniami.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 1. Szkoła przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Szkołę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Szkoły, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  b) podmioty, którym Szkoła powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Szkoły

Realizacja praw

 1. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
 1. przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Szkołę są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Szkoły,
 6. masz również prawo do otrzymania od Szkoły Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
 1. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Szkoła nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 
 
 


.